Zgrada gotovo nulte energije
(nZEB – nearly Zero-Energy Buildings)

Zgrada gotovo nulte energije (nZEB) je zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj meri pokriti sa energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njenoj blizini.

Zgradu gotovo nulte energije (nZEB) određuje pet glavnih faktora:

1)      Optimalan nivo toplotne izolacije termičkog omotača zgrade

2)      Toplotno izolovani prozorski okviri sa optimalnim staklom

3)      Prekinuti termički mostovi

4)      Zaptivenost omotača

5)      Ventilacija sa rekupercijom

nZEB princip obavezan u EU od 1. januara 2020.

Nova Direktiva Evropskog parlamenta o energetskim karakteristikama zgrada (EPBD 2), propisuje da do 2020. godine, sve nove zgrade koje se grade u zemljama EU budu na nivou zgrada skoro nulte energije (nZEB). Uvažavajući razlike u klimi, graditeljskom nasleđu, kao i nivou društvenog i tehničkog razvoja, Direktiva ne definiše jedinstvenu metodologiju za implementaciju strategija, način proračuna i definiciju nZEB-a. Ona pruža priliku svakoj zemlji da definiše sopstvene modele i kriterijume. U narednom periodu potrebno je definisati nacionalne standarde za zgrade skoro nulte energije i strategije za realizaciju postavljenih ciljeva.

U zemljama članicama EU važi da nakon 31.decembra 2017. godine sve nove javne zgrade moraju biti izgrađene po ovom principu, a da od 01.januara 2020.godine, novoizgrađeni objekti moraju biti u skladu sa zahtevima za “zgrade gotovo nulte energije” (nZEB).

U procesu pridruživanja Evropskoj uniji Srbija je u obavezi da izvrši harmonizaciju svih svojih propisa uključujući i propise iz oblasti zgradarstva. Osnov izmene postojećih i donošenja novih propisa predstavljaju upravo Direktive Evropskog parlamenta koje su obavezujuće za sve članice Unije.

LAMEX nZEB Solutions

Kompanija LAMEX je svojom poslovnom politikom u potpunosti posvećena principima „zelene gradnje“. Uvođenje Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), koji uključuje i  Sistem menadžmenta energijom prema zahtevima standarda ISO 50001, kao i standard ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštite životne sredine, upravljanje svim poslovnim procesima u našoj kompaniji standardizovano je i usmereno ka ostvarivanju definisanih ciljeva u skladu sa vizijom i misijom kompanije LAMEX.

Pouzdane i jedinstvene, ventilisane fasade od Max Compact Exterior – HPL ploča kompanije  , nude efikasnu i trajnu zaštitu zgradama od svih spoljašnjih uticaja. Materijal za ventilisane fasade ojačan je dvostruko akrilnom poliuretanskom smolom koja stvara moćnu barijeru za zaštitu od padavina i odlikuju se izuzetnom otpornošću na spoljnje uticaje i delovanje ekstremno niskih (-80 C° ) i visokih temperatura (+180 C°). Ugradnja ventilisanih fasada na prvilan način i sa najkvalitetnijim materijalima, kakve su  Max Compact Exterior – HPL ploče, predstavlja efikasan način vrhunske izolacije spoljašnjeg zida objekta čime je ispunjen i jedan od glavnih faktora nZEB principa gradnje objekata.

Osnova funkcionisanja ventilisane fasade je u postojanju slobodnog prostora tj. sloja vazduha između spoljnje fasadne obloge i zida objekta, minimalne debljine 2cm. Nesmetana cirkulacija vazduha omogućava odvođenje vlage iz objekta kao i vode koja eventualno može da prodre kroz spojnice fasadne obloge. Leti, sloj za ventilaciju, sprečava prodiranje toplote u unutrašnjost objekta, a zimi predstavlja dodatni toplotni izolator. Ventilisane   fasade takođe povećavaju zvučnu izolaciju objekta za 14 dB.

Ventilisani kosi krovovi funkcionišu po istom principu kao i ventilisane fasade, odnosno formira se slobodni prostor tj. sloj vazduha između spoljnje krovne obloge i izolacije krovne konstrukcije, minimalne debljine 2cm. Leti, sloj za ventilaciju, sprečava prodiranje toplote u unutrašnjost objekta a zimi predstavlja dodatni toplotni izolator. Ventilacioni sloj sprečava stvaranje kondenzata u međuprostoru. Toplotna i zvučna izolacija kontrolišu tok toplote i štite objekat od vazdušne buke. LAMEX sistemi ventilisanih krovova kao krovni pokrivač predviđaju Max Compact Exterior-HPL ploče, koje svojim vrhunskim mehaničkim i termičkim karakteristikama, ali i sa velikim izborom dekora omogućavaju moderna, kvalitetna i energetski efikasna rešenja krovnih konstrukcija.

Integrisano Projektovanje

Prateći najsavremenije tokove svetskog građevinarstva i poštujući sve principe „zelene gradnje“ tim naših iskusnih i visoko obučenih inženjera Integrisanim načinom projektovanja, razvija naša sistemska rešenja za energetski efikasne i zelene zgrade u okviru LAMEX nZEB Solutions.

Zelena gradnja i nZEB

Naš cilj je izgradnja optimalnih energetski efikasnih objekata po principima nZEB koje smo proširili i sa ostalim definisanim odrednicama „zelene gradnje“. Na taj način, integrisanjem ovih principa u okviru LAMEX nZEB Solutions spojili smo sve najmodernije, najkvalitetnije i najoptimalnije principe svetskog građevinarstva u okviru naših rešenja za izgradnju Lamex nZEB objekata.

Prednosti objekata izgrađenih sa LAMEX nZEB Solutions

Objekti izgrađeni sa LAMEX nZEB Solutions su energetski efikasni objekti skoro nulte energije i 100% zeleni objekti. Pre svega ovakvim rešenjima postiže se  se kvalitetniji i zdraviji život unutar izgrađenih objekata, a istovremeno povećava se vrednost izgrađenih objekata. To znači da naši klijenti odlučujući se za ovakav sistem imaju višestruku korist.

Zahvaljući praktično nezavisnom energetskom sistemu objekata izgrađenih sa LAMEX nZEB Solutions, njihova tržišna vrednost, za razliku od objekata izgrađenih klasičnim sistemima izgradnje, vremenom raste, proporcionalno sa rastom cena energenata na tržištu.

Sa druge strane život u ovakvim objektima, daleko je zdraviji i komforniji. Korišćenjem ekološki prihvatljivih i reciklabirnih materijala, enterijeri u objektima izgrađenih sa  LAMEX nZEB Solutions zaštićeni su od buke i zagađenog vazduha (sav vazduh u enterijer ulazi preko filtera kroz KGH sistem). Materijali koji se koriste ne emituju gasove, pare i ne dovode do razvoja gljivica, čime se smanjuje mogućnost respiratornih oboljenja ljudi koji stanuju u njima. Pravilnom prirodnom orjentacijom naših objekta i projektovanjem optimalne površine za prodor prirodnog, sunčevog svetla u unutrašnjost objekta direktno se utiče na zdravlje njihovih stanovnika (Naučno je dokazan pozitivan uticaj prirodne svetlosti na prevenciju mnogih bolesti, zbog njene uloge u aktiviranju vitamina D u organizmu).